อาคเนย์ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยประเภท 3

ความคุ้มครอง จำนวน
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร
300,000
บาท/คน
ไม่เกิน
10,000,000
บาท/ครั้ง
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
400,000
บาท/ครั้ง
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
1. ความเสียหายต่อรถยนต์
ไม่คุ้มครอง
บาท/ครั้ง
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง
บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
50,000
บาท/คน
2. ค่ารักษา พยาบาล ผู้ขับขี่ 1 คน ผู้โดยสาร 6 คน
50,000
บาท/คน
3. ประกันตัว ผู้ขับขี่ในคดีอาญา
200,000
บาท/ครั้ง
เบี้ยประกัน (รวมพรบ.)
9,900
บาท/ปี
สรุปเบี้ยประกัน

เบี้ยประกันพร้อม พรบ.
บาท/ปี
โค๊ตส่วนลด
-200
บาท/คัน
ต้องการทำให้รถ คัน
9,500
บาท
ยอดที่ต้องชำระ
9,500
บาท

หมายเหตุความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
© 2018 ancbroker.com, inc. All rights reserved.