เลือกแพคเกจความคุ้มครอง

8,900 บาท/ปี
(รวม พรบ.แล้ว)
ประเภท
3
บุคคลภายนอก
300,000
บาท/คน
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
600,000
บาท/ครั้ง
ค่าเสียหายส่วนแรก
0
บาท/ครั้ง
© 2018 ancbroker.com, inc. All rights reserved.